Prevozi skupin otrok v cestnem prometu

Prevozi skupin otrok v cestnem prometu

  • 11.04.2019
  • Otroci so v cestnem prometu med najbolj ogroženimi udeleženci, po številu smrtnih žrtev pa še posebej, kadar se vozijo kot potniki v motornih vozilih. Vozila za prevoz skupin otrok, npr. v šolo in iz nje, na šolske izlete, ekskurzije, treninge itd., morajo zato izpolnjevati več posebnih pogojev.

Skupina otrok je po določbah Zakona o pravilih cestnega prometa (Ur. l. RS, št. 109/2010 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZPrCP) skupina najmanj petih predšolskih otrok ali otrok, ki obiskujejo osnovno šolo, in ki predstavljajo večino potnikov v motornem vozilu. Skupina petih ali več otrok iste družine in skupina petih ali več otrok, ki se prevaža v javnem linijskem prevozu potnikov, se ne šteje za skupino otrok.

Posebni pogoji za vozila, s katerimi se prevažajo skupine otrok, so natančneje predpisani v Pravilniku o delih in opremi vozil (Ur. L. RS, št. 44/13 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju pravilnik).

Motorno vozilo, s katerim se v cestnem prometu prevaža skupina otrok, mora imeti:

- napravo, ki med zaviranjem preprečuje blokiranje koles,
- električno ali hidravlično ojačan krmilni mehanizem (napravo za upravljanje vozila),
- varnostne pasove na vseh sedežih,
- naslonjala za glavo na vseh sedežih in
- zapisovalno opremo v cestnih prevozih (tahograf).

Določbi tretje in četrte alinee se ne uporabljata za avtobuse, s katerimi se prevažajo skupine otrok. Avtobusi morajo imeti varnostne pasove in naslonjala za glavo vgrajene v skladu s predpisi o homologaciji.

Otroci morajo med vožnjo z avtobusom, razen med vožnjo z mestnim avtobusom v naselju, sedeti na sedežih, vgrajenih v vozilu, in biti pripeti z vgrajenimi varnostnimi pasovi. Na sedežih, pred katerimi ni drugega sedeža ali predpisane varnostne pregrade, smejo sedeti le, če so pripeti z vgrajenimi varnostnimi pasovi.

V 46. členu pravilnika je predpisano, da se pri prevozu skupine otrok v občasnem in posebnem linijskem prevozu v naselju in na relaciji največ 10 kilometrov iz naselja, v katerem se je prevoz začel, sme uporabljati tudi avtobus razreda 1 oziroma razreda A (mestni avtobus). Avtobusi morajo pri prevozu skupine otrok v občasnem prevozu potnikov v cestnem prometu na razdaljah, daljših od 50 km, ali pri vožnji skupine otrok po avtocesti in hitri cesti, ne glede na določbe drugega odstavka 46. člena pravilnika (vgradnja varnostnih pasov), obvezno imeti vgrajene varnostne pasove na vseh sedežih.

Med vožnjo v motornem vozilu z vgrajenim zadrževalnim sistemom mora biti otrok, manjši od 150 cm, zavarovan z zadrževalnim sistemom, ki je primeren otrokovi telesni masi.

V motornem vozilu, ki ni opremljen z zadrževalnim sistemom, ni dovoljeno prevažati otrok, mlajših od treh let, otroci, starejši od treh let in manjši od 150 cm, pa se smejo prevažati le na sedežih, ki niso prednji sedeži.

Vozila, s katerimi se prevažajo skupine otrok, morajo biti označena s predpisanim znakom, kot je opredeljen v Prilogi VI pravilnika. Predpisano označeno mora biti tudi vozilo, s katerim se opravlja posebni linijski prevoz šoloobveznih otrok, in sicer ves čas prevoza in ne glede na število otrok v vozilu.

Motorno vozilo, s katerim se v cestnem prometu vozi skupina otrok, mora biti označeno s predpisanim znakom, ki mora biti nameščen na levi polovici sprednje in zadnje strani vozila tako, da je dobro viden in da ga je mogoče zlahka odstraniti z vozila. Znak za označitev vozila, s katerim se prevaža skupina otrok, je kvadratne oblike, velikosti 400 mm × 400 mm. Ne glede na to določbo se sme za označitev sprednje strani osebnega avtomobila ali avtobusa, ki nima več kot 22 sedežev, na katerem ni dovolj prostora za namestitev večjega znaka, uporabiti znak velikosti 250 mm x 250 mm. Spodnji rob znaka mora biti oddaljen od površine vozišča najmanj 300 mm. Gornji rob znaka spredaj ne sme biti višji od spodnjega roba vetrobranskega stekla in zadaj ne višji od spodnjega roba zadnjega stekla, oziroma oddaljen največ 1.300 mm od površine vozišča.

Namesto znaka je na prednji strani vozila lahko tudi elektronsko upravljani svetleči znak z enakim simbolom, najmanj velikosti iz prejšnjega odstavka, ki ima lahko dodan napis "otroci" ali "prevoz otrok".

Skupino otrok sme prevažati z osebnim avtomobilom voznik, ki ima najmanj tri leta vozniško dovoljenje za vožnjo motornega vozila kategorije B.

Z avtobusom sme prevažati skupino otrok voznik, ki najmanj eno leto poklicno vozi avtobus ustrezne kategorije (D1 ali D). Voznik, ki poklicno vozi motorna vozila kategorije D manj kot eno leto, sme prevažati skupino otrok z avtobusom, če je pred tem najmanj dve leti poklicno vozil motorna vozila kategorije C. Voznik, ki poklicno vozi avtobus kategorije D1 manj kot eno leto, sme prevažati skupino otrok z avtobusom, ki nima več kot 16 sedežev, če je pred tem najmanj dve leti poklicno vozil motorna vozila kategorije B.

Poklicne vozniške izkušnje dokazuje voznik s potrdilom, ki ga mora imeti med vožnjo pri sebi in ga na zahtevo policista tudi izročiti na vpogled. Obrazec potrdila o vozniških izkušnjah, ki ga izda pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, pri katerem je voznik zaposlen oziroma pri katerem je voznik pridobil predpisane vozniške izkušnje, je sestavni del Pravilnika o spremljevalcih pri prevozu skupine otrok (Ur. l. RS št. 83/2011) in je objavljen skupaj z njim.

Voznik mora biti ves čas v takšnem psihofizičnem stanju, da lahko varno upravlja vozilo. Če naročnik prevoza ali njegov predstavnik sumi, da voznik ni zmožen varne vožnje (alkohol ali druge psihoaktivne snovi, utrujenost, poškodbe, ki onemogočajo varno vožnjo, ipd.), sme policiji predlagati, da se pred začetkom ali pred nadaljevanjem vožnje preveri voznikovo psihofizično stanje.

Voznikovo psihofizično stanje se v skladu z ZPrCP preveri po postopku, ki ga v skladu s pooblastili izvede policist. Če se izkaže, da je voznik v takšnem psihofizičnem stanju, da ni zmožen varne vožnje, je prevoznik dolžan zagotoviti drugega voznika.

Voznik ne sme v delovnem dnevu, v katerem prevaža skupino otrok, opravljati drugega dela, ki bi lahko vplivalo na njegovo zmožnost varnega upravljanja vozila (npr. vodenje ali sodelovanje pri vodenju izleta, izvedba ali sodelovanje pri športni vadbi ali treningu).

Seveda mora biti vozilo, s katerim se vozi skupina otrok, tehnično brezhibno in urejeno, kar mora biti skrb prevoznika in voznika, otroci pa morajo med vožnjo sedeti vsak na svojem sedežu, za kar skrbijo t. i. pedagoški spremljevalci (učitelji, vzgojitelji, trenerji ipd.), ki jih spremljajo. Podrobneje so pogoji in naloge pedagoških spremljevalcev predpisani v prej omenjenem Pravilniku o spremljevalcih pri prevozu skupine otrok.

Povzeto po: https://www.policija.si/svetujemo-ozavescamo/prometna-varnost-category-blog/1144-prevozi-skupin-otrok-v-cestnem-prometu