Oblike dela pri športni aktivnosti otrok

Oblike dela pri športni aktivnosti otrok

  • 04.09.2018
  • S skupino otrok lahko delamo na različne načine. Kakšne so oblike dela pri športni aktivnosti otrok, pa si lahko preberete v članku spodaj.

Skupinska oblika

Skupina otrok je razdeljena v več manjših skupin, ki morajo opraviti določene gibalne naloge. Otroke lahko razdelimo v homogene ali heterogene skupine, odvisno od njihovih značilnosti, motoričnih sposobnosti in njihovega znanja. Vadba v skupinski obliki zahteva veliko samostojnosti, zato je za manjše otroke priporočljivo organizirati le dve do tri skupine.

Vadba po postajah

Otroci v skupinski obliki izvajajo različne športne aktivnosti. Otroke tudi tukaj razdelimo na več skupin. Vadbo po postajah uporabimo takrat, kadar želimo določeno dejavnost utrjevati, da bi jo otroci trajno usvojili. Pri podajanju novega znanja so skupine otrok večinoma heterogene, saj s tem dosežemo, da bolj motorično sposobni otroci pomagajo tistim, ki so manj motorično sposobni. Pri utrjevanju dosedanjega znanja so skupine homogene, kjer lahko boljšim skupinam dajemo zahtevnejše naloge, slabšim pa naloge, ki so preprostejše in imajo vlogo dopolnilnih vaj.

Izvajanje gibalnih nalog organiziramo tako, da je njihova vsebina na različnih vadbenih mestih sorodna ali povsem različna, odvisno od ciljev, ki smo si jih postavili. Vadba na posameznem mestu traja od 2 do 5 minut, lahko tudi več. Pomembno je, da otrokom vsebino gibalnih nalog po postajah nazorno predstavimo z razlago in demonstracijo.

Vadba z dopolnilnimi in/ali dodatnimi nalogami

Uporabljamo jo zlasti pri utrjevanju. Imamo glavno vadbeno enoto, kjer se izvaja glavna vsebina in stranske, kjer se izvajajo dopolnilne oziroma dodatne naloge. Otrokom, ki so šibki pri izvedbi glavne gibalne naloge lahko damo dopolnilne naloge, s pomočjo katerih bodo to gibanje usvojili. Ko otroci s temi nalogami dosežejo cilj, jih vnovič vključimo v opravljanje glavne naloge. Poleg dopolnilnih nalog imamo lahko tudi dodatne, primerne za posameznike, ki glavno nalogo že obvladajo.

Igralne skupine

Pri igralnih skupinah so primerne predvsem igre, v katerih lahko sodelujejo vsi otroci. Vsak otrok ima v igralni skupini svojo vlogo. Skupaj z otroci lahko sprejemamo, spreminjamo in prilagajamo pravila igre.

Frontalna oblika

Pri tej obliki vadbe posredujemo navodila vsem otrokom hkrati. V to skupino spadata poligon in razne štafete. Pred izvedbo gibalnih nalog moramo uporabiti dobro razlago in demonstracijo.

Individualna oblika

Pri predšolski športni vzgoji se individualno delo vpeljuje znotraj frontalnega ali skupinskega načina dela. Kadar nastopamo frontalno proti vsej skupini, lahko delujemo hkrati tudi individualno, tako da vsakega otroka posebej vzpodbujamo, ter ga neopazno  popravljamo pri izvedbi gibalnih nalog.

 

Tina Hanžič

Diplomirana kineziologinja