Gibalna pismenost vse bolj v ospredju

Gibalna pismenost vse bolj v ospredju

  • 28.08.2017
  • Športna unija Slovenije je partner v mednarodnem projektu Physical Literacy, ki bo opozoril na pomembnost in nujnost razvoja gibalne pismenosti pri mladih.

Mednarodni projekt Physical Literacy - Gibalna pismenost, ki je podprt tudi s strani Erasmus+ in Evropske komisije, bo v prihodnjih letih v ospredje postavil pomembnost gibalne pismenosti, ki si utira pot med ključne kompetence posameznika. Namen projekta, v katerem bo Športna unija Slovenije kot partner imela pomembno vlogo, je spodbuditi možnosti za razvijanje gibalne pismenosti otrok in mladostnikov. Cilj je razviti orodje, ki bo društvom, trenerjem in športnim pedagogom pomagalo pripraviti in izboljšati programe za razvoj gibalne pismenosti in osnovne motorike mladih.

Ker se mora Evropska unija spričo globalizacije neprestano soočati z novimi izzivi, bo vsak državljan potreboval vrsto ključnih kompetenc, da se bo lahko prožno prilagajal hitro spreminjajočemu in medsebojno zelo povezanemu svetu. Kompetence so tukaj opredeljene kot kombinacija znanja, spretnosti in odnosov, ustrezajočih okoliščinam. Ključne kompetence so tiste, ki jih vsi ljudje potrebujejo za osebno izpolnitev in razvoj, dejavno državljanstvo, socialno vključenost in zaposlitev. Referenčni okvir določa osem ključnih kompetenc:
1) sporazumevanje v maternem jeziku;
2) sporazumevanje v tujih jezikih;
3) matematična kompetenca ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji;
4) digitalna pismenost;
5) učenje učenja;
6) socialne in državljanske kompetence;
7) samoiniciativnost in podjetnost ter
8) kulturna zavest in izražanje.

Začetno izobraževanje in usposabljanje mora vsem mladim ponuditi sredstva za oblikovanje ključnih kompetenc do ravni, ko bodo sposobni za odraslo življenje, in ki ustvarja podlago za nadaljnje učenje in poklicno življenje. Med ključne kompetence se prebija tudi gibalna pismenost, ki omogoča aktivno in kvalitetno odraslo življenje. Gibalno pismeni in telesno dobro pripravljeni posamezniki se lažje spopadajo s stresom, obremenitvami in delovnimi nalogami v odraslem življenju. Ustrezna telesna pripravljenost neposredno vpliva tudi na poslovne sposobnosti, saj so zdravi in fit odrasli bolj učinkoviti in lažje kos delovnim nalogam.